Terms of Service 2018-11-09T10:58:39+00:00

Klauzula Informacyjna

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy Państwa, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Nasz Wilanów Nieruchomości s.c. z siedzibą w Warszawie 02-952, ul. Wiertnicza 45, telefon 22 651 61 84 e-mail: naszwilanow@wspon.org.pl

2) Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach, na podstawie następujących przepisów:

Cel przetwarzania: Wykonanie umowy pośrednictwa w sprzedaży, kupnie, najmie, wynajmie.
Podstawa prawna:  Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Okres przechowywania danych: Przez okres obowiązywania umowy

Cel przetwarzania: W celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami. Jest to realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Okres przechowywania danych: Do upływu terminów przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych

Cel przetwarzania:
W celu rozliczeń podatkowych
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Okres przechowywania danych: Do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych Administratora

Cel przetwarzania:
W celu wypełnienia obowiązków z ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy
Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Okres przechowywania danych: Do czasu przedawnienia odpowiedzialności instytucji obowiązanej.

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą administrator, podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (np. dostawcy oprogramowania, dostawcy hostingu), inni pośrednicy współpracujący, notariusze, fotografowie.

5) Państwa dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

6) Państwa dane będą przechowywane na serwerze na terenie RP.

7) Mają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8) Maja Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy, a niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować odmową zawarcia umowy.

10) Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (profilowaniu).